Nödvärnsrätt

Nödvärnsrätt

 

Nödvärnsrätt, rätten att mot en angripare använda våld eller hot om våld som annars är olagligt. Enligt den svenska Brottsbalken 24 kap. 1 § är "en gärning som någon begår i nödvärn är brott om den med hänsyn till omständigheterna [...] är uppenbart oförsvarligt". I dagligt tal används den något oprecisa tolkningen att "inte använda mer än nöden kräver". Lagen är i själva verket ganska precis; den mängd våld eller hot om våld som den som brukar nödvärn får använda, skall stå i proportion till hotet/våldet den hotade utsätts för. Den hotade får inte bruka våld så allvarligt att det måste anses vara uppenbart oförsvarligt (Jfr Polislagen 10 §; våldet skall vara försvarligt). I vissa fall kan någon som använt sig av uppenbart oförsvarligt våld ändå gå fri från straff. Enligt Brottsbalken 24:6 skall man gå fri från ansvar "om omständigheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig." Detta brukar kallas nödvärnsexcess.

Lagen tar upp fyra omständigheter då rätt att bruka nödvärn föreligger:

1.Mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.

2.Mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning.

3.Mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg.

4.Mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Envarsgripande:

RB 24:7 2 st. Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsam överlämnas till närmaste polisman.

Ett ”envarsgripande” får utföras mot den som begått ett fängelsebrott och anträffas på bar gärning eller flyende fot samt mot den som är efterlyst för brott.

Fängelsebrott:

Det skall kunna följa fängelse ingår i straffskalan. Stöld snatteri, skadegörelse är exempel på sodan brott.

Bar gärning:

När brottet sker. Du ser brottet. Gärningsmannen är kvar på platsen.

Flyende fot:

Brottet har skett. Gärningsmannen flyr från brottsplatsen. Du har sett brottet utföras och ser gärningsmannen som flyr. Du har honom hela tiden under uppsikt.

Efterlyst för brott:

Efterlyst för brott av polis eller åklagare, t ex att en person är anhållen eller häktad i sin frånvaro.

Vid alla envarsgripande skall den gripne skyndsamt överlämnas till närmaste Polisman.

Anmäl därför gripandet så fort du kan till Polisen och glöm inte att skriva en rapport om händelse.

 

 

COACH

 

 

Latest News

 

Get in Touch / Kontakta Oss

 

 

 

Email: martialartslulea@gmail.com

 

Phone: +46 (0) 76 808 21 18

 

Tjänster

Copyright @ All Rights Reserved